Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2015

fivestagesofloss
19:59
19:58
fivestagesofloss
19:55
Reposted fromgruetze gruetze viaaviee aviee
fivestagesofloss
18:58
... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss viamorelight morelight
18:56
2153 9273

refutes:

glow bright
Reposted frombuddhablink buddhablink viamorelight morelight
fivestagesofloss
18:53
0399 3243
Reposted fromSzczurek Szczurek viamorelight morelight

April 21 2015

fivestagesofloss
19:50
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafirstlevel firstlevel
fivestagesofloss
19:49
8398 59f7 500
: /  M.Halber
fivestagesofloss
19:41
8778 16b3
Reposted fromidjet idjet viamorelight morelight
fivestagesofloss
19:37
7953 0de8
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viamorelight morelight
19:37

April 06 2015

fivestagesofloss
12:00
 
fivestagesofloss
08:18
3146 5074
Reposted fromasalluhi asalluhi viafollowed followed
fivestagesofloss
08:17
Meanwhile, in northern Sweden...
Reposted fromged ged viafollowed followed
08:17
3514 34df 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafollowed followed
fivestagesofloss
08:16
6234 133e 500
Reposted fromfungi fungi viafollowed followed
fivestagesofloss
08:13

Bar­dzo niebez­pie­cznie jest spot­kać ko­bietę, która nas całko­wicie ro­zumie. Kończy się to zaw­sze małżeństwem. 


— Oscar Wilde
Reposted fromdusix dusix viafollowed followed
08:07
8204 d377

sheisstrangerthanfiction:

"You will fucking do your arts.  I will sit on you and stare at you, and you will do your arts." — Responsibility Owl.  

Reposted fromvoristrip voristrip viasarkastyczna sarkastyczna

April 05 2015

fivestagesofloss
13:43

Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.

— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viaoktawiia oktawiia
fivestagesofloss
13:42
mini ataki paniki pod tytułem: z niczym nie zdążę, z niczym nie dam rady, co ja robię na tych studiach i w ogóle to już przegrałam życie i tak.
Reposted frombazyliszek bazyliszek viaoktawiia oktawiia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl